TỔNG HỢP DÀN ĐỀ TỪ 00-99

Dàn đề từ 00-99 chi tiết  nhất
Dàn đề từ 00-99 chi tiết nhất

Tổng hợp dàn đề từ 00-99 là bài viết tổng hợp các bộ đề phổ biến nhất hiện nay. Những thuật ngữ về các con số cũng sẽ được tổng hợp một cách chi tiết nhất trong bài viết này.  Hy vọng qua bài viết này các anh em có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa của các con số trong bộ số đề nhé.

Các bộ dàn đề từ 00-99 chi tiết nhất

Sau đây xin gửi đến các anh em của dande.club bảng chi tiết các bộ số trong bộ dàn đề từ 00-99.

BỘ SỐ
CÁC CON SỐ CHI TIẾT
Bộ 98
98,89,93,39,48,84,43,34
Bộ 97
97,79,92,29,47,74,42,24
Bộ 96
96,69,91,19,46,64,41,14
Bộ 95
95,59,90,09,45,54,40,04
Bộ 94 94,49,99,44
Bộ 93
93,39,98,89,43,34,48,84
Bộ 92
92,29,97,79,42,24,47,74
Bộ 91
91,19,96,69,41,14,46,64
Bộ 90
90,09,95,59,40,04,45,54
Bộ 89
89,98,84,48,39,93,34,43
Bộ 88 88,83,38,33
Bộ 87
87,78,82,28,37,73,32,23
Bộ 86
86,68,81,18,36,63,31,13
Bộ 85
85,58,80,08,35,53,30,03
Bộ 84
84,48,89,98,34,43,39,93
Bộ 83 83,38,88,33
Bộ 82
82,28,87,78,32,23,37,73
Bộ 81
81,18,86,68,31,13,36,63
Bộ 80
80,08,85,58,30,03,35,53
Bộ 79
79,97,74,47,29,92,24,42
Bộ 78
78,87,73,37,28,82,23,32
Bộ 77 77,72,27,22
Bộ 76
76,67,71,17,26,62,21,12
Bộ 75
75,57,70,07,25,52,20,02
Bộ 74
74,47,79,97,24,42,29,92
Bộ 73
73,37,78,87,23,32,28,82
Bộ 72 72,27,77,22
Bộ 71
71,17,76,67,21,12,26,62
Bộ 70
70,07,75,57,20,02,25,52
Bộ 69
69,96,64,46,19,91,14,41
Bộ 68
68,86,63,36,18,81,13,31
Bộ 67
67,76,62,26,17,71,12,21
Bộ 66 66,61,16,11
Bộ 65
65,56,60,06,15,51,10,01
Bộ 64
64,46,69,96,14,41,19,91
Bộ 63
63,36,68,86,13,31,18,81
Bộ 62
62,26,67,76,12,21,17,71
Bộ 61 61,16,66,11
Bộ 60
60,06,65,56,10,01,15,51
Bộ 59
59,95,54,45,09,90,04,40
Bộ 58
58,85,53,35,08,80,03,30
Bộ 57
57,75,52,25,07,70,02,20
Bộ 56
56,65,51,15,06,60,01,10
Bộ 55 55,50,05,00
Bộ 54
54,45,59,95,04,40,09,90
Bộ 53
53,35,58,85,03,30,08,80
Bộ 52
52,25,57,75,02,20,07,70
Bộ 51
51,15,56,65,01,10,06,60
Bộ 50 50,05,55,00
Bộ 49 49,94,44,99
Bộ 48
48,84,43,34,98,89,93,39
Bộ 47
47,74,42,24,97,79,92,29
Bộ 46
46,64,41,14,96,69,91,19
Bộ 45
45,54,40,04,95,59,90,09
Bộ 44 44,49,94,99
Bộ 99 44,49,94,99
Bộ 43
43,34,48,84,93,39,98,89
Bộ 42
42,24,47,74,92,29,97,79
Bộ 41
41,14,46,64,91,19,96,69
Bộ 40
40,04,45,54,90,09,95,59
Bộ 39
39,93,34,43,89,98,84,48
Bộ 38 38,83,33,88
Bộ 37
37,73,32,23,87,78,82,28
Bộ 36
36,63,31,13,86,68,81,18
Bộ 35
35,53,30,03,85,58,80,08
Bộ 34
34,43,39,93,84,48,89,98
Bộ 33 33,38,83,88
Bộ 32
32,23,37,73,82,28,87,78
Bộ 31
31,13,36,63,81,18,86,68
Bộ 30
30,03,35,53,80,08,85,58
Bộ 29
29,92,24,42,79,97,74,47
Bộ 28
28,82,23,32,78,87,73,37
Bộ 27 27,72,22,77
Bộ 26
26,62,21,12,76,67,71,17
Bộ 25
25,52,20,02,75,57,70,07
Bộ 24
24,42,29,92,74,47,79,97
Bộ 23
23,32,28,82,73,37,78,87
Bộ 22 22,27,72,77
Bộ 21
21,12,26,62,71,17,76,67
Bộ 20
20,02,25,52,70,07,75,57
Bộ 19
19,91,14,41,69,96,64,46
Bộ 18
18,81,13,31,68,86,63,36
Bộ 17
17,71,12,21,67,76,62,26
Bộ 16 16,61,11,66
Bộ 15
15,51,10,01,65,56,60,06
Bộ 14
14,41,19,91,64,46,69,96
Bộ 13
13,31,18,81,63,36,68,86
Bộ 12
12,21,17,71,62,26,67,76
Bộ 11 11,16,61,66
Bộ 10
10,01,15,51,60,06,65,56
Bộ 09
09,90,04,40,59,95,54,45
Bộ 08
08,80,03,30,58,85,53,35
Bộ 07
07,70,02,20,57,75,52,25
Bộ 06
06,60,01,10,56,65,51,15
Bộ 05 05,50,00,55
Bộ 04
04,40,09,90,54,45,59,95
Bộ 03
03,30,08,80,53,35,58,85
Bộ 02
02,20,07,70,52,25,57,75
Bộ 01
01,10,06,60,51,15,56,65
Bộ 00 00,05,50,55

Tips đánh đàn dàn đề vốn ít nhưng mang lại hiệu quả cao

Tips đánh đàn dàn đề vốn ít nhưng mang lại hiệu quả cao
Tips đánh đàn dàn đề vốn ít nhưng mang lại hiệu quả cao

Bằng cách chơi một lúc nhiều số có tần xuất hiện trong dàn đề, các anh em có thể nắm bắt được tỉ lệ chiến thắng khá cao. Bên cạnh đó, việc kết hợp một lúc nhiều phương pháp dàn đề, soi đề hợp lý cũng là các để các anh em có thể đạt được hiệu quả thật sự thông qua các cách chơi dàn đề này.

Sau khi đã xác định được phương pháp soi đề cũng như cách chơi hiệu quả, các anh em nên chủ động tìm hiểu các tỉ lệ vào tiền cũng như xác suất xuất hiện của các con số một cách hợp lý để không bị thiệt hại quá nhiều tiền vào các số không có cơ hội xuất hiện. Tương tự anh em cũng có thể áp dụng cách chơi như trên vào dàn đề từ 00-99 nhé.

Trong trường hợp các anh em không có nhiều vốn hoặc ít vốn thì nên chai nhỏ số vốn của mình ra. Nếu như có nhiều vốn thì các anh em có thể nâng khung số vốn của mình để có thể tăng tỷ lệ thắng của mình lên mức cao hơn.